ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

• De foto’s op www.mariannefotografie.com zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Marianne Fotografie. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie of andere doeleinden.

• Bij gebruikmaking van Marianne Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

• De online gallerij waar de afnemer na de fotoshoot een keuze uit kan doen is bedoelt voor nabestellingen en niet bestemd voor consumptie. Deze foto’s kunnen bekeken worden, maar mogen op geen enkele manier gedownload of afgedrukt worden. Wel mogen ze online gedeeld worden.

• Door het nabestellen van foto’s gaat de afnemer akkoord met de onderhavige voorwaarden door Marianne Fotografie gesteld.

• Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

• Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

• Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt.

• De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

• Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

• De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

• De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

• Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

• Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

• Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is Marianne Fotografie daar niet verantwoordelijk voor.

• Achteraf kan er geen beroep op Marianne Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd. Het is de klant zijn eigen erantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Marianne Fotografie niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

2. Copyright

• Marianne Fotograaf blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, ontwerpen en teksten die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht en geschreven zijn en op deze site of op andere plaatsen online worden aangeboden. De fotograaf behoudt het digitale origineel.

• De wederpartij en afnemen van aangekochte producten mag deze foto’s online publiceren en delen met als voorwaarde dat Marianne Fotografie als bron duidelijk vermeld wordt.

• Marianne Fotografie heeft het recht om alle foto’s online op haar website, social media, of andere plaatsen te gebruiken als promotie. Ook heeft Marianne Fotografie het recht deze foto’s te gebruiken in bruchures en andere afdrukken of ter verdere doorverkoop.

• Het is niet toegestaan om niet gekochte bestanden te downloaden, te publiceren of voor andere doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Wanneer dit wel wordt gedaan zal er aan particulieren eenmalig een waarschuwing gegevens worden. Hier zal direct aan moeten worden voldaan. Wanneer dit niet gebeurd volgt een boete van 75 euro.

Zakelijke ondernemers ontvangen direct een boete van 75 euro. Zij ontvangen dus geen waarschuwing van te voren. Dit omdat zij op de hoogte horen te zijn van de algemene voorwaarden wat betreft de auteurs en copy rechten.

• Ook de inhoud van deze website gemaakt door Marianne Fotografie is niet toegestaan op welke manier dan ook over te nemen. Mocht dit wel worden gedaan wordt er zonder waarschuwing direct een bedrag van 750 euro ex btw in rekening gebracht worden.

• Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

• Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

• De (koop)prijs luidt in euro’s.

• Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

– inclusief BTW

– exclusief reiskosten

• Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden

• De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.

Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief (100 euro per uur exclusief BTW)

• Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de gebruiker gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de gebruiker gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de gebruiker gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.

• Betaling geschiedt altijd per factuur. Nadat de betaling is voldaan worden de foto’s en producten geleverd.

• Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.

• De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

• Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

• Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

• Marianne Fotografie werkt met meerdere vaste pakketten. Na een fotoshoot is er een verplichte afnamen van één van deze pakketten.

Hier is bewust voor gekozen om zo transparant en duidelijk mogelijk te communiceren naar de klant. Hiernaast wilt Marianne Fotografie dat de klanten zoveel mogelijk kunnen nagenieten van de foto’s.

• Omdat fotoproducten op maat geleverde en persoonlijke producten zijn is het niet mogelijk om een nabestelling te annuleren of retour te sturen. Natuurlijk zal Marianne Fotografie bij beschadigingen of fouten in de nabestelling dit direct in orde maken.

4. Annuleringsvoorwaarden

• Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (info@mariannefotografie.com).

• Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 1 week voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Marianne Fotografie 50% van de afgesproken bedrag van de fotoshoot in rekening brengen voor de wederpartij. Annulering dient per mail of schriftelijk te gebeuren.

• Geldige redenen voor het annuleren van de reportage vallen onder overlijden van de weder partije/of naaste familieleden. Bij ziekte van de wederpartij kan de fotoshoot niet geannuleerd worden, wel verzet worden. Aanvraag om te verzetten moet maximaal 48 uur van te voren aangevraagd worden.

• De annulering van een  bruidsreportage, ongeacht de reden, moet binnen twee maanden voor de gereserveerde datum per mail of schriftelijk bij Marianne Fotografie binnen zijn. Zo niet, zal de helft van het afgesproken bedrag in rekening gebracht worden voor de wederpartij. Bij annulering binnen een maand, ongeacht de reden, wordt er 75 % van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

• Na het annuleren van een fotoshoot dient er binnen twee weken een nieuwe afspraak ingepland te worden. Deze fotoshoot moet dan alsnog binnen 6 maanden ingepland worden. Alleen bij langdurige chronische ziekte, overlijden van de wederpartij/ of naaste familieleden is een geldige reden voor het definitief annuleren van een fotoshoot.

Bij het niet opnieuw plannen van een fotoshoot binnen 6 maanden zonder geldige redenen, zal Mariane Fotografie de volledige kosten van de fotoshoot in rekening brengen.

5. Publicatierecht

• De fotograaf behoudt het recht, foto’s te gebruiken op zijn internetsites (www.mariannefotografie.com) of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop. Dit geldt voor alle foto’s die rechtenvrij te gebruiken zijn (eventueel in overeenstemming met de klant).

• De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto rechtenvrij is aangekocht.

• De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden en v.v.

• Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Marianne Fotografie, www.mariannefotografie.com op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.

• Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.

Marianne Fotografie– 2016